Yhdistys

Päivitetty 16.2.2023

Säännöt

Suomen Lastenlääkäriyhdistys | Barnläkarföreningen i Finland ry

Y-tunnus: 1499972-4

I. Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Suomen Lastenlääkäriyhdistys - Barnläkarföreningen i Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää nimeä Finnish Paediatric Society.

Yhdistyksen tarkoitus on olla lastenlääkäreiden yhdyssiteenä, edistää lastenlääketieteen, lastenhoidon ja -huollon sekä lastentautien tutkimustyön kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. järjestää jäsenilleen kokouksia, kursseja ja koulutuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa ja jakaa apurahoja
 2. ottaa kantaa ja tekee aloitteita lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä
 3. antaa lausuntoja lastentautien tutkimuksesta, hoidosta, ennaltaehkäisystä ja koulutuksesta
 4. avustaa alaa koskevia julkaisuja
 5. tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
 6. edistää tarkoitusperiään muilla vastaavilla keinoilla.

Yhdistys voi solmia yhteistyösopimuksia, vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia toimintansa mahdollistamiseksi.

II. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistys voi lisäksi kutsua jäsenekseen yhdistyksen toimialalla ansioituneen muun henkilön.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimialalla erityisen ansioituneen kotimaisen tai ulkomaisen henkilön. Yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneelle kotimaiselle kunniajäsenelle voidaan antaa yhdistyksen kunniapuheenjohtajan arvonimi. Kunniapuheenjohtaja voi olla vain yksi kerrallaan.

Henkilöitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, voi yhdistyksellä olla enintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä.

Varsinaiseksi jäseneksi pääsyä varten vaaditaan kahden jäsenen puoltama hakemus, hallituksen puoltava kanta sekä yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös. Päätös jäseneksi valitsemisesta tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi jonkun yhdistyksen jäsenen sitä vaatiessa, suljetuin lipuin. Jos vähintään ¼ äänestykseen osallistuvista yhdistyksen jäsenistä vastustaa ehdotusta, se raukeaa.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan vaalia varten vaaditaan vähintään 20 varsinaisen jäsenen yhdistyksen vuosikokoukselle tekemä kirjallinen perusteltu ehdotus, hallituksen puoltava esitys ja yhdistyksen vuosikokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös, joka päätös tehdään kuten varsinaisia jäseniä valittaessa.

10§ Varsinaiset jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Hallituksen päätöksellä voidaan jäsen hakemuksen perusteella vapauttaa jäsenmaksun suorituksesta määräajaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

11§ Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai ilmoitettuaan asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi todeta päätöksellään yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, joka ei ole suorittanut yhdistyksen jäsenmaksuja 24 kuukauden kuluessa eräpäivästä. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia, toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai käyttäytyy arvottomalla tai yhdistyksen jäsenelle sopimattomalla tavalla. Erottamispäätös on tullakseen voimaan tehtävä vähintään kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosalla annetuista äänistä. Jos joku jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.

III. Yhdistyksen hallinto, toimihenkilöt ja jaostot

12§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja, koulutuspäällikkö, isäntä tai emäntä, tiedotuspäällikkö ja 4-6 enintään 6 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet tehtäviinsä kunkin 3 vuodeksi. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta suoritetaan vuotta ennen heidän toimikautensa alkua. Jos tuleva puheenjohtaja ja/tai sihteeri eivät jo ole hallituksen jäseniä, he ovat vuoden hallituksen tarkkailijajäseniä ilman äänioikeutta.

13§ Yhdistyksen jäsenillä on oikeus perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden säännöt yhdistys vahvistaa.

14§ Yhdistyksen piirissä hallituksen alaisuudessa toimii koulutusvaliokunta. Hallitus nimeää sen jäsenet ja vahvistaa sen toimintaohjeet. Yhdistys voi nimittää muita alaisuudessaan toimivia valiokuntia.

15§ Yhdistyksen edustajat kansalaisjärjestöissä valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

16§ Hallituksen tehtävänä on:

 1. Valmistella kokouksissa esille tulevat tärkeimmät asiat, tehdä tarvittaessa yhdistyksen kokoukselle esityksiä sellaisista toimenpiteistä, joista hallitus ei katso voivansa itse päättää, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 2. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla
 3. Hoitaa yhdistyksen yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
 4. Ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

Hallitus on toiminnassaan vastuunalainen vuosikokoukselle.

17§ Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sen lisäksi 5 jäsentä on paikalla. Hallitus voi halutessaan kokoontua etäkokoukseen. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä kanta, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö), ellei valittavana ole yksi henkilö, jolloin valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

19§ Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat:

 1. Puheenjohtaja, joka johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksessa
 2. Varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä
 3. Sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa
 4. Varainhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa ja laatii tilinpäätöksen
 5. Isäntä tai emäntä, joka vastaa kokousjärjestelyistä
 6. Tiedotuspäällikkö, joka vastaa tiedotuksesta
 7. Koulutuspäällikkö, joka vastaa koulutusasioista.

Tarpeen vaatiessa yhdistys voi asettaa muitakin toimihenkilöitä.

IV. Yhdistyksen kokoukset

20§ Yhdistys kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Hallitus ilmoittaa kokouksesta jäsenille yhdistyksen jäsentiedotteessa vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

21§ Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä muuten määrätä, asiakysymyksissä kanta, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö), ellei valittavana ole yksi henkilö, jolloin valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

22§ Yhdistyksen toimintavuosi käsittää ajan vuosikokouksesta seuraavaan. Tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

23§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Järjestäydytään
 2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto
 3. Vahvistetaan tilinpäätös
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 6. Määrätään jäsenmaksujen suuruus ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kuluvalle vuodelle
 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
 8. Hyväksytään taloussuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
 9. Suoritetaan hallituksen jäsenten täytevaalit 12§:n mukaan
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kohdassa 8 mainitut vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnäolevista jäsenistä sitä vaatii. Syyskokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

V. Säännönmuutokset ja yhdistyksen purkaminen

24§ Muutoksia näihin sääntöihin saadaan tehdä, jos vähintään kuuden varsinaisen jäsenen allekirjoittama kirjallinen ehdotus saa kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ainakin kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sama koskee myös yhdistyksen purkautumista.

25§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, on yhdistyksen hallussa ja hoidossa olevat rahastot, jotka ovat kertyneet määrättyjä erikoistarkoituksia varten tai määrätyillä ehdoilla annettuina lahjoituksina, käytettävä ja hoidettava näistä rahastoista voimassa olevien sääntöjen ja lahjoituskirjoihin liittyvien määräysten mukaisesti. Yhdistyksen muut varat tulee käyttää lastenlääketieteen edistämiseksi.