Yhdistys

Historia

Vuodesta 1920 alkaen, jo ennen virallisen yhdistyksen perustamista, joukko lastenlääkäreitä piti yhteyttä maamme tuolloin harvojen lastenlääkärien kesken. Vuonna 1929 lastenlääkäri Arvo Ylppö kutsui koolle 16 muuta lastenlääkäriä keskustelemaan lastenlääkäriyhdistyksen perustamisesta. Ylpöllä oli valmis sääntöehdotus esitettäväksi, ja kokouksessa perustettiin toimikunta valmistelemaan ehdotusta yhdistyksen nimeksi ja säännöiksi.

Huhtikuussa 1930 18 lastenlääkäriä kokoontuivat päättämään Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen (SLY) perustamisesta. Samana vuonna myös lastentautioppi hyväksyttiin omaksi erikoisalaksi oltuaan siihen saakka osa naistentautioppia. SLY järjesti ensimmäinen lastenlääkäreiden täydennyskoulutuskurssin Helsingin Lastenklinikalla vuonna 1958.

Toiminta-ajatus

Suomen Lastenlääkäriyhdistys (SLY) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta keskittyy lastentautien erikoislääkäreiden täydennyskoulutukseen. Koulutustilaisuuksien ohjelma soveltuu kuitenkin myös jatkokoulutukseen (erikoislääkärikoulutus). Jatkokoulutuksesta vastaavat yliopistojen tiedekunnat ja sitä kautta lastentautiopin professorit. Lastentautiopin professoreiden yhteenliittymä, Pediaxis, vahvistaa erikoislääkärikuulustelujen vaatimukset kaksivuotiskausittain ja koordinoi myös lastentautien erikoisalan lisäkoulutusohjelmia ja niiden kuulustelukäytäntöjä. Lastentautien lisäkoulutusohjelmia on nykyisin jo 11 kappaletta: lastenallergologia, lastenendokrinologia, lasten gastroenterologia, lasten hematologia ja onkologia, lasten infektiotaudit, lastenkardiologia, lasten keuhkosairaudet, lastennefrologia, lasten reumatologia, neonatologia ja sosiaalipediatria. Pediaxis on käynnistänyt myös valtakunnalliset videoluennot, joita lähetetään kuukausittain lukukausien aikana vuoroin eri yliopistosairaaloista. Erikoislääkärikoulutuksen yhtenäistämiseksi on suunniteltu myöskin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu lokikirja.

SLY:n koulutustilaisuuksien ohjelmat suunnitellaan koulutusvaliokunnan ja kulloisenkin paikallisen järjestäjän yhteistyönä. Säännöllisiä koulutuksia ovat Lastenlääkäri-tapahtuma helmikuussa Helsingissä, Lastenlääkäripäivät marraskuussa vuorollaan eri yliopistosairaalapaikkakunnilla ja Lastentauteihin erikoistuvien lääkäreiden koulutuspäivät toukokuussa niin ikään eri yliopistosairaalapaikkakunnilla. Koulutuksia järjestetään myös muina ajankohtina ja nämä, usein alajaostojen järjestämät kurssit, on suunniteltu myös jatkokoulutukseen soveltuviksi.

Palkinnot ja apurahat

SLY on mukana IPA:n (International Pediatric Association), EPA/UNEPSA:n (European Paediatric Association/Union of National European Pediatric Societies and Associations), NPF:n (Nordisk Pediatrisk Förening) ja EAP:n (European Academy of Paediatrics) toiminnassa. SLY myöntää matka-apurahoja jäsenilleen yhteensä noin 20000 € vuodessa tukeakseen lastenlääkäreiden ammatillista täydennyskoulutusta ja lastentautien tutkimustyötä. Apurahoja myönnetään myös erikoistumisvaiheen lääkäreille. Matka-apurahoja voidaan myöntää yhdistyksen tarkoitusta tukevaa tutkimustyötä tekeville ja/tai kliinisen lastenlääketieteen parissa työskenteleville hakijoille. Suullinen esitys tai posteriesitelmä kokouksessa katsotaan eduksi, mutta ei ole ehdoton edellytys apurahan saamiselle.

SLY:n jakamiin palkintoihin kuuluvat Lapsen asialla -tunnustuspalkinto ja Nuoren tutkijan palkinto, molemmat arvoltaan 5000 €. Näitä palkintoja alettiin jakaa vuonna 2017. SLY on yksi Arvo Ylppö mitalin neljästä perustajaorganisaatiosta. Muut perustajajäsenet olivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lääketehdas Orion ja Lastentautien tutkimussäätiö. Mitali perustettiin vuonna 1957 Arvo Ylpön täyttäessä 70 vuotta. Mitali jaetaan joka viides vuosi tunnustuksena vastasyntyneisiin ja keskosiin kohdistuneesta lääketieteellisestä tutkimustyöstä. Mitali voidaan antaa yhdelle ulkomaalaiselle ja yhdelle suomalaiselle tutkijalle. Tähän mennessä mitalin on saanut yhteensä 13 ulkomaista ja kahdeksan suomalaista tutkijaa. Lastentautien tutkimussäätiö liitti vuonna 2007 mitaliin 50000 € palkinnon, joka on kansainvälisestikin katsoen pediatrian alan suurimpia tieteellisiä palkintoja. Arvo Ylppö -mitali jaettiin vuonna 2017 13. kerran ja palkinto kolmannen kerran; saajana oli yhdysvaltalainen professori Steven H. Abman.

About us

The Finnish Paediatric Society (FPS) was founded in 1930 by Professor Arvo Ylppö together with 15 other paediatricians to act as a national forum to address children’s health needs.

Today, the society has approximately 1000 members across the country and it plays a major role in professional interaction and continuous education among Finnish paediatricians and residents. In addition, the society participates actively in public dialogue on children’s and adolescents’ well-being and setting research priorities on the same. FPS have several active subspecialty subdivisions that arrange educational events and participate in generating position statements of the society.

The FPS is a non-profit organisation, whose activities and programs are funded through membership dues, continuing medical education activities and corporate partnerships.